EUA - Institutional Evaluation Programme (IEP)

"European University Association’s Institutional Evaluation Programme"
2 września 2019 r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pomyślnie zakończył proces międzynarodowej oceny instytucjonalnej European University Association – Institutional Evaluation Programme. Jest to niewątpliwy sukces naszej Uczelni, gdyż jesteśmy pierwszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, która pozytywnie przeszła procedurę ewaluacyjną EUA-IEP.
Komitet Sterujący IEP przekazał raport oceny instytucjonalnej dotyczący naszej Uczelni wraz z rekomendacjami zmian. UEW w przeciągu roku jest zobowiązany do przygotowania krótkiego raportu, dotyczącego rozwoju uczelni, uwzględniającego rekomendacje sugerowane przez raport EUA-IEP. UEW może posługiwać się logo EUA-IEP przez najbliższe 5 lat.

Proces oceny instytucjonalnej IEP rozpoczęliśmy w 2018 roku, składając wniosek o rejestrację w programie IEP. Akceptacja wniosku przez Komitet Sterujący IEP skutkowała powołaniem pięcioosobowego zespołu ewaluacyjnego, którego zadaniem była wszechstronna pomoc instytucji ocenianej w procesie ewaluacji, w tym dwie wizyty na miejscu oraz analiza raportu samooceny. Raport taki, uwzględniający wszystkie aspekty funkcjonowania naszej Uczelni, podzielonych na sześć obszarów, UEW przesłał zespołowi ewaluacyjnemu w lutym 2019 r.

Zespół ewaluacyjny dwukrotnie wizytował naszą Uczelnię – w marcu i w czerwcu 2019 roku. Wizyty poświęcone były na spotkania ze wszystkimi członkami wspólnoty akademickiej – władzami Uczelni, władzami i pracownikami Wydziałów Uczelni, przedstawicielami wszystkich Centrów i jednostek Uczelni, przedstawicielami studentów, absolwentów oraz przedstawicielami środowiska biznesowego.

Raport oceny instytucjonalnej IEP, przygotowany przez zespół ewaluacyjny, zawiera zwięzłe podsumowanie i ocenę wizyt ewaluacyjnych oraz raportu samooceny. Istotną częścią raportu są rekomendacje dla naszej Uczelni, w każdym z sześciu obszarów, wskazujące kierunek zmian prowadzących do osiągania coraz wyższego poziomu funkcjonowania Uczelni. Dostępny jest pod adresem https://www.iep-qaa.org/downloads/publications/iep%20final%20report%20wue_2018_2019.pdf

Zespół pracowników Centrum Współpracy Międzynarodowej, odpowiedzialny za proces uzyskania pozytywnej oceny instytucjonalnej IEP-EUA, dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu!


Program oceny instytucjonalnej (IEP) (https://www.iep-qaa.org/) to niezależna usługa członkowska Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association - EUA), która oferuje ewaluacje instytucji uczestniczących, wspierające je w dalszym rozwoju zarządzania strategicznego i wewnętrznej kultury jakości. IEP jest pełnoprawnym członkiem European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA i jest wymieniony w European Quality Assurance Register for Higher Education - EQAR.

IEP charakteryzuje się:
  • Silnym naciskiem na fazę samooceny
  • Perspektywą europejską i międzynarodową
  • Partnerskim podejściem
  • Wsparciem procesów poprawy
IEP koncentruje się na całej instytucji, a nie na poszczególnych programach studiów lub jednostkach, w szczególności na:
  • Procesach decyzyjnych i strukturach instytucjonalnych oraz skuteczności zarządzania strategicznego
  • Trafności wewnętrznych procesów zapewnienia jakości oraz stopniu, w jakim ich wyniki są wykorzystywane w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu strategicznym oraz lukach w tych wewnętrznych mechanizmach.

The European University Association (EUA) (https://eua.eu/) jest organizacją zrzeszającą europejskie uczelnie prowadzące działalność badawczą oraz dydaktyczną, a także krajowe stowarzyszenia rektorów i inne organizacje związane z nauką i szkolnictwem wyższym.
EUA zapewnia instytucjom członkowskim możliwości wymiany informacji w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badaniach naukowych. Umożliwia również dzielenie się najlepszymi praktykami poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach i wydarzeniach obejmujących wiele szkół wyższych.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem