Deklaracja polityki Erasmus

Decyzją Komisji Europejskiej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu otrzymał w dniu 22 grudnia 2020 Kartę Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) na lata 2021-2027. Karta uprawnia do realizacji działań w ramach Programu Erasmus+.

Numer karty: 101008355.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+:

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Erasmus+ na stronie Komisji Europejskiej

Europejska Karta Uczelni Erasmus (ECHE)


DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS

Strategia internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nawiązuje bezpośrednio do jego Misji do Wizji jego rozwoju:

• Być wiodącym ośrodkiem twórczej myśli i kształcenia ekonomicznego w naszym regionie Europy (Misja);

• UE będzie nowoczesną jednostką edukacyjno-badawczą, opiniotwórczą i doradczą jednostką trwale osadzoną w regionalnej, krajowej i międzynarodowej przestrzeni, podejmującą działania dla zrównoważonego rozwoju w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz otwartą na całe swoje otoczenie (Wizja rozwoju).

Strategia internacjonalizacji nawiązuje do pierwszego (Umacnianie pozycji naukowej Uczelni) i drugiego (Stałe doskonalenie jakości edukacji przy jednoczesnym zapewnieniu sprzyjających warunków dla kształcenia osób o wybitnych uzdolnieniach) strategicznych kierunków rozwoju Uczelni. W zakresie strategicznego kierunku rozwoju, Umacnianie pozycji naukowej Uczelni, Strategia internacjonalizacji odnosi się bezpośrednio do następujących celów strategicznych:

• wzrost aktywności międzynarodowej w obszarze badań naukowych, w tym zwłaszcza zwiększony udział w europejskich projektach i programach badawczych;

• rozszerzenie współpracy międzynarodowej w dziedzinie wymiany kadr naukowych;

• promowanie międzynarodowej aktywności i osiągnięć pracowników.

W zakresie strategicznego kierunku rozwoju, Stałe doskonalenie jakości edukacji przy jednoczesnym zapewnieniu sprzyjających warunków dla kształcenia osób o wybitnych uzdolnieniach, Strategia internacjonalizacji odnosi się bezpośrednio do następujących celów strategicznych:

• Rozwijanie szerokiej i kompleksowej oferty edukacyjnej w języku angielskim na wszystkich poziomach i kształcenia i różnych formach studiów;

• Intensyfikacja wymiany międzynarodowej studentów w ramach programów międzynarodowych i umów dwustronnych.

Strategia internacjonalizacji odnosi się również do jednego z celów strategicznych w ramach strategicznego kierunku rozwoju Rozwijanie różnorodnych form współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, a mianowicie: Uzyskanie międzynarodowej akredytacji instytucjonalnej.


DZIAŁANIA OPERACYJNE W OBSZARZE STRATEGICZNEGO KIERUNKU ROZWOJU UMACNIANIE POZYCJI NAUKOWEJ UCZELNI

• Stworzenie systemu zachęt (premiowania) za organizację współpracy międzynarodowej na poziomie katedr i instytutów;

• Przyznawanie corocznej nagrody/nagród Rektora za działalność na rzecz umacniania pozycji uczelni na arenie międzynarodowej;

• Uzyskanie akredytacji międzynarodowych (o charakterze programowym i instytucjonalnym), w tym zwłaszcza AACSB (The Association to Advanced Collegiate Schools of Business) oraz AMBA (Association of MBAs);

• Stałe zwiększanie liczby profesorów zagranicznych, z włączaniem ich także w realizację projektów i programów badawczych realizowanych przez uczelnię;

• Stopniowe zwiększenie udziału tekstów anglojęzycznych w periodykach wydawanych przez uczelnię - aż do 100% w wybranych tytułach - w połączeniu z działaniami służącymi zwiększaniu ich impact factor w wymiarze międzynarodowym;

• Zorganizowanie systemu wyjazdów młodych pracowników nauki na staże w zagranicznych ośrodkach naukowych;

• Intensyfikacja współpracy naukowej (wspólne konferencje, projekty, itp.) ze strategicznymi partnerami zagranicznymi;

• Rozszerzanie zakresu współpracy naukowej z "pozauczelnianymi" centrami badań naukowych za granicą (instytuty badawcze, fundacje o charakterze naukowym, instytucje międzynarodowe - zwłaszcza agendy i programy ONZ, itp.);


DZIAŁANIA OPERACYJNE W OBSZARZE STRATEGICZNEGO KIERUNKU ROZWOJU STAŁE DOSKONALENIE JAKOŚCI EDUKACJI

• Opracowanie nowych zasad funkcjonowania na uczelni programu LLP Erasmus (od 2014 roku);

• Stworzenie systemu stałego doskonalenia poziomu lingwistycznego oferty dydaktycznej realizowanego w języku angielskim i innych językach (zarówno w ramach Erasmusa, jak i programów anglojęzycznych);

• Uruchomienie studiów anglojęzycznych z udziałem partnerów zagranicznych;

• Rozszerzanie zakresu mobilności studentów w ramach umów bilateralnych;

• Działania na rzecz "systemu dwóch dyplomów" z wybranymi uczelniami zagranicznymi;

• Stałe doskonalenie obsługi administracyjno-bytowej studentów zagranicznych;

• Pozyskiwanie akredytacji międzynarodowej (typu merytorycznego) dla wybranych kierunków;

• Uruchomienie (w oparciu o środki europejskie) systemu staży dydaktycznych dla adiunktów (opartych na zasadzie inkorporacji do naszej oferty dydaktycznej, zagranicznych kursów i treści programowych).

Przy wyborze partnerów zagranicznych, uczelnia kieruje się ich renomą na rynku międzynarodowym, dotychczasową współpracą oraz pokrewnymi kierunkami studiów. Uczelnia koncentruje się na wyborze partnerów działających na terenie Europy, ze szczególnym uwzględnieniem krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale także na terenie Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina), Azji (Chiny, Japonia) oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Główne cele w odniesieniu do nauczycieli akademickich koncentrują się wokół wzrostu aktywności badawczo-rozwojowej kadry na arenie międzynarodowej, promowania wymiany z partnerami zagranicznymi, doskonalenia kompetencji dydaktycznych kadry.

W odniesieniu do studentów wszystkich poziomów i wszystkich form studiów, uczelnia koncentruje się zapewnieniu dostępu do procesu dydaktycznego na wszystkich jego poziomach oraz na podnoszeniu jakości procesu dydaktycznego, poszerzaniu oferty dydaktycznej w językach obcych, na udziale partnerów zagranicznych w procesie dydaktycznym, pozyskaniu międzynarodowych akredytacji na wybranych kierunkach studiów. Uczelnia podpisała umowę o podwójnym dyplomie z jednym z partnerów zagranicznych (Niemcy), obecnie prowadzi rozmowy prowadzące do podpisania kolejnych 3 umów o podwójnym dyplomie.


ZAPEWNIAMY WYSOKĄ JAKOŚĆ W ZAKRESIE MOBILNOŚCI

Uczelnia stosuje system ECTS wdrożony na wszystkich kierunkach studiów. System ECTS umożliwia transfer ocen uzyskanych w partnerskich uniwersytetach. Punkty ECTS przygotowywane są przez Komisję Dydaktyczną i zatwierdzane przez Radę Wydziału. Przeglądu poprawności stosowania systemu ECTS dokonuje raz do roku Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w porozumieniu w Ekspertem Bolońskim. Punkty ECTS odzwierciedlają nakład pracy studenta: aktywny udział w zajęciach, pracę samodzielną oraz przygotowanie do prac kontrolnych oraz wybranej formy zaliczenia.

Konkretna ilość punktów zależy od godzinowego wymiaru przedmiotu, nakładu pracy studenta oraz nakładów pracy potrzebnych na zaliczenie danego kursu w w odniesieniu do nakładu pracy wymaganego na zaliczenie całego roku akademickiego. Aby zaliczyć rok akademicki student powinien uzyskać 60 ECTS, a do zaliczenia jednego semestru potrzebnych jest 30 ECTS.

Informacje o programach studiów: Corocznie wydawany przewodnik obejmujący szczegółową ofertę przedmiotów w językach obcych. Informacje znajdują się również na stronie internetowej uczelni.

Informacje i doradztwo dla studentów wyjeżdżających: Oferta uczelni zagranicznych, regulamin - wymogi rekrutacyjne oraz kryteria selekcji są corocznie publikowane w formie broszury oraz na stronie internetowej uczelni. Student może uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat uczelni zagranicznej u osób odpowiedzialnych za realizację danej umowy dwustronnej. Studenci dysponują również informacjami na temat dokumentów niezbędnych do rozliczenia wyjazdu. Mogą liczyć na pomoc CWM w przypadku jakichkolwiek problemów podczas pobytu za granicą.

Pomoc i wsparcie integracji studentów przyjeżdżających: Studenci z zagranicy mogą liczyć na bogaty program integracyjny, obejmujący spotkania, udział w imprezach kulturalnych, wycieczkach itp. W bezpośrednim kontakcie jest polski student opiekujący się przyjeżdżającym. Uczelniany Koordynator ECTS zajmuje się merytoryczną stroną pobytu.

Infrastruktura: Dla studentów przyjeżdżających są gwarantowane miejsca w domach studenckich. Uczelnia posiada studium wychowania fizycznego, bibliotekę, laboratoria komputerowe, przychodnię lekarską - w obrębie kampusu.

Kursy językowe: Studium Języków Obcych zapewnia kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, japońskiego i rosyjskiego, na wszystkich poziomach zaawansowania. Studenci mają obowiązek nauki 2 języków obcych, w tym angielskiego. Dla studentów przyjeżdżających organizowany jest bezpłatnie kurs języka, kultury i cywilizacji polskiej. Kadra administracyjna i naukowa również ma możliwość uczestniczenia w kursach językowych.

Wsparcie dla mobilności pracowników: Centrum Współpracy Międzynarodowej oferuje pełne wsparcie i pomoc w załatwieniu wszelkich formalności. Uczelnia dofinansowuje koszty przekraczające dopuszczalny przez program poziom.

Umowy bilateralne Erasmus negocjowane są przez Uczelnianego Koordynatora Program Erasmus i podpisywane przez Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą. Umowy są monitorowane przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus. Uczelnia posiada ponad 150 umów bilateralnych Erasmus. Każdy wyjeżdżający student przygotowuje Learning Agreement (LA). LA przygotowywane jest z pomocą Wydziałowego Koordynatora ECTS i przez niego podpisane. Po podpisaniu LA przez studenta i przez Wydziałowego Koordynatora, dokument podpisuje Uczelniany Koordynator Programu Erasmus. Training Agreement zaproponowane przez studenta, sprawdzane jest i podpisywane przez dziekana lub promotora studenta. Studenci obcokrajowcy są pod opieką Pełnomocnika Rektora ds. Systemu ECTS, który ustala z mini ostateczną wersję Learning Agreement oraz harmonogram zajęć na każdy semestr. Pełnomocnik ma regularne dyżury, na których spotka się ze studentami "incoming". Sekcja Mobilności Międzynarodowej oraz Erasmus Student Network pomagają studentom w sprawach administracyjnych i w sprawach związanych z codziennym życiem na uczelni. Wydziałowi Koordynatorzy ustalają ze studentami "outgoing" wersję Learning Agreement. Dziekan lub promotor studenta akceptuje Training Agreement. Sekcja Mobilności Międzynarodowej załatwia wszelkie sprawy związane z administracyjną obsługą studentów wyjeżdżających na studia lub na praktykę oraz obsługuje i pomaga studentom "incoming". W odniesieniu do mobilności kadry naukowo-dydaktycznej i administracji Uczelni, dokumenty przygotowane przez pracownika akceptuje i podpisuje Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem