Wyjazdy studentów na studia - SMS

Wyjazdy studentów na studia - SMS

REKRUTACJA
PO REKRUTACJI
W TRAKCIE POBYTU
PO POWROCIE

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKAD. 2022/23
ZARZĄDZENIE NR 79/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zwolnienia z opłat studentów odbywających studia za granicą w ramach programu Erasmus+.
Regulamin wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej (
załącznik do ZARZĄDZENIA NR 66/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej)
Zał. 1 do Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej UE we Wrocławiu – Porozumienie w celu wymiany przedmiotów
Zał. 2 do Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej UE we Wrocławiu – Podanie o uznanie przedmiotów i ocen
Zał. 3 do Regulaminu wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej UE we Wrocławiu – Zaświadczenie
Harmonogram rekrutacji do Programu Erasmus+ 2022/2023
Wykaz uczelni partnerskich do rekrutacji studentów Programu Erasmus+ 2022/2023
ZARZĄDZENIE REKTORA NR 58/2020 W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA STUDIA STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE DO ROKU AKAD. 2021/22
Macierz kompatybilności kierunków studiów/Study compatibility matrix
Przelicznik punktów ECTS
Zasady finansowania wyjazdów dla studentów pobierających stypendium socjalne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego otrzymanego z programu „Europejski Korpus Solidarności”


REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ, SEKCJA MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCESU REKRUTACJI NA WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

14.02. – 07.03.
Dostarczenie Zaświadczenia o średniej ocen oraz Oświadczenia RODO.
Dwa dokumenty przesłane na adres: kamila.tworek@ue.wroc.pl

W momencie przekazywania do nas zaświadczenia o średniej ocen, nie może na nim zabraknąć:
PESEL, adres email studencki, adres email prywatny, nr indeksu oraz nr telefonu.
Jeśli tych informacji brakuje, proszę o dopisanie ich w treści maila. Akceptowane są tylko średnie ocen podane nam z wymaganymi danymi.

Zaświadczenie o średniej ocen – akceptujemy skan z dziekanatu,
Oświadczenie RODO – skan oświadczenia z własnoręcznym podpisem

Przegląd uczelni zagranicznej, wybór odpowiedniego kierunku, poziomu studiów, wstępny przegląd przedmiotów, w razie potrzeby konsultacje z Koordynatorem ECTS.
28.02.
od godz. 12:00
do 07.03. godz.12:00

Rekrutacja online
Logowanie www.erasmus.ue.wroc.pl

Wymagana minimalna średnia ocen 4,0.
Wybór dwóch uczelni, można modyfikować swoje zapisy, sprawdzać swoją pozycję, decyduje wysokość średniej ocen.
07.03 – 16.03.
Kontakt i potwierdzenie miejsca na uczelni zagranicznej ze strony CWM SMM Erasmus. Wszyscy studenci, którzy otrzymali miejsce na wybraną przez siebie uczelnię zostaną poinformowani. Jeżeli student zakwalifikował się do dwóch uczelni, musi być zdecydowany na jedną z nich.

Wypełnienie Formularza Osobowego:
https://tiny.pl/9lxbw
Formularz wypełniamy po otrzymaniu informacji z CWM o wynikach rekrutacji.
Niewypełnienie formularza jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu.
18.03.
Wyniki o pozytywnym przejściu rekrutacji, przesłane mailem do studentów zakwalifikowanych.

Harmonogram rekrutacji do Programu Erasmus+ 2022/2023
Wykaz uczelni partnerskich do rekrutacji studentów Programu Erasmus+ 2022/2023

PO REKRUTACJI

Osoby, które zakwalifikowały się do programu Erasmus 2020/2021 zostaną poinformowane mailowo o spotkaniu "Warsztaty Erasmus" (informacja będzie dostępna również na stronie internetowej), gdzie dowiedzą się jakie będą kolejne kroki procesu wyjazdu. Dla studentów wyjeżdżających przygotowane będą także Biuletyny Informacyjne, rozdanie na spotkaniu warsztatowym.

Po rekrutacji:
Na spotkanie z Koordynatorem ECTS na UEW student przygotowuje:
 • Porozumienie w celu wymiany przedmiotów – podpis studenta (do podpisu przez Koordynatora ECTS na UEW)
 • Learning Agreement (część Before the Mobility) – podpis studenta (do podpisu przez Koordynatora ECTS na UEW)
 • Karta przebiegu studiów na UEW z USOS (Transcript of Records UEW) – podpis Dziekanatu (oryginał)
Do Sekcji Mobilności Międzynarodowej (SMM) student przekazuje:
I etap:
 • Learning Agreement (część Before the Mobility) - podpis studenta, podpis Koordynatora ECTS na UEW oraz Koordynatora ECTS na uczelni partnerskiej (kopia; dokument podpisany przez wszystkie strony musi być dostarczony do SMM przed rozpoczęciem mobilności)
 • Karta przebiegu studiów z USOS (Transcript of Records UEW) – podpis Dziekanatu (oryginał)
II etap (umowa standardowa):
 • Podanie o wyjazd – podpis studenta i Dziekanatu (oryginał; SMM uzyskuje podpis Rektora)
 • Umowa - podpis studenta (2 egz. oryginał; SMM uzyskuje podpis Rektora)
 • Zaświadczenie do NFZ (uzupełnione przez studenta, do podpisu przez CWM) – wersja papierowa
 • Umowa (wersja edytowalna .doc; bez podpisów)
 • Podanie o wyjazd (wersja edytowalna .doc; bez podpisu)
 • Pierwszy test biegłości językowej (online na platformie Online Language System OLS)
II etap (umowa PO WER):
Studenci posiadający stypendium socjalne
 • Podanie o wyjazd – podpis studenta i Dziekanatu (oryginał; SMM uzyskuje podpis Rektora)
 • Umowa PO WER - podpis studenta (2 egz. oryginał; SMM uzyskuje podpis Rektora)
 • Zaświadczenie do NFZ (uzupełnione przez studenta, do podpisu przez CWM) – wersja papierowa
 • Oświadczenie uczestnika projektu – podpis studenta (oryginał; koniecznie z tą samą datą co na umowie PO WER)
 • Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego (kopia)
 • Umowa (wersja edytowalna .doc; bez podpisów)
 • Podanie o wyjazd (wersja edytowalna .doc; bez podpisów)
 • Pierwszy test biegłości językowej (online na platformie Online Language System OLS)
Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności
 • Podanie o wyjazd – podpis studenta i Dziekanatu (oryginał; SMM uzyskuje podpis Rektora)
 • Umowa PO WER - podpis studenta (2 egz. oryginał; SMM uzyskuje podpis Rektora)
 • Zaświadczenie do NFZ (uzupełnione przez studenta, do podpisu przez CWM) – wersja papierowa
 • Oświadczenie uczestnika projektu – podpis studenta (data ta sama co umowa PO WER) – wersja papierowa
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (kopia)
 • Wniosek o dodatkowe dofinansowanie - opcjonalnie (dot. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności) – podpis studenta (wersja papierowa; SMM uzyskuje pozostałe podpisy)
 • Umowa (wersja edytowalna .doc; bez podpisów)
 • Podanie o wyjazd (wersja edytowalna .doc; bez podpisów)
 • Pierwszy test biegłości językowej (online na platformie Online Language System OLS)
Do Dziekanatu student przekazuje:
 • Porozumienie w celu wymiany przedmiotów – podpis studenta i Koordynatora ECTS na UEW (oryginał)
•    Student rezygnuje z wyjazdu
Do Sekcji Mobilności Międzynarodowej dostarcza:
 • Rezygnacja – podpis studenta (oryginał/skan)
 • E-mail do uczelni partnerskiej z informacją o rezygnacji (w kopii SMM)
 • E-mail do Koordynatora ECTS na UEW (w kopii SMM)
SMM wprowadza do USOS informację o rezygnacji.

Studenci pobierający stypendium socjalne lub studenci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności proszeni są o kontakt z
lub z pracownikami Sekcji Mobilności Międzynarodowej

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW Z FUNDUSZY POWER

W TRAKCIE POBYTU

Student jest na wymianie Erasmus+

•    Student chce wprowadzić zmiany do programu studiów
Do Koordynatora ECTS na UEW przekazuje:
 • Aktualizację Porozumienia w celu wymiany przedmiotów – podpisane przez studenta, koordynator podpisuje i oddaje do dziekanatu.
 • Changes to Learning Agreement (część During the mobility) – podpisane przez studenta, Koordynator podpisuje i odsyła studentowi skan.
Do Sekcji Mobilności Międzynarodowej student przekazuje:
 • Changes to Learning Agreement (część During the mobility) – skan (w formacie .pdf) dokumentu podpisanego przez trzy strony umowy: studenta, Koordynatora ECTS na UEW oraz osobę upoważnioną na uczelni zagranicznej. Dokument należy dostarczyć w ciągu 30 dni po rozpoczęciu semestru na uczelni zagranicznej.
Do dziekanatu student przekazuje:
 • Aktualizację Porozumienia w celu wymiany przedmiotów – student dostarcza samodzielnie lub za pośrednictwem Koordynatora ECTS na UEW, jeśli tak uzgodnią.

•    Student chce przedłużyć pobyt o kolejny semestr
Do Koordynatora ECTS na UEW student przekazuje:
 • Learning Agreement na kolejny semestr (do podpisania przez Koordynatora).
 • Porozumienie w celu wymiany przedmiotów na kolejny semestr (do podpisania przez Koordynatora).
 • Zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu (w formie podpisanego przez uczelnię zagraniczną Erasmus stay extension lub maila ze zgodą osoby upoważnionej na uczelni zagranicznej).
 • Zaświadczenie o przedłużeniu pobytu – wersja polska (do podpisania przez Koordynatora).
Do Sekcji Mobilności Międzynarodowej student przekazuje:
 • Learning Agreement (część Before the mobility) na nowy semestr – skan dokumentu podpisanego przez trzy strony umowy: studenta, Koordynatora ECTS na UEW oraz osobę upoważnioną na uczelni zagranicznej. Dokument należy dostarczyć w ciągu 14 dni po rozpoczęciu semestru na uczelni zagranicznej.
 • Erasmus stay extension – skan dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną na uczelni zagranicznej.
 • Zaświadczenie o przedłużeniu pobytu – wersja polska – skan dokumentu podpisanego przez studenta i Koordynatora ECTS na UEW. SMM uzyskuje podpis Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ (mgr Iwona Przyłęcka).
 • Transcript of Records/Zaświadczenie o zaliczeniu pierwszego semestru wymiany, podpisane przez uczelnię zagraniczną (skan).
 • Aneks nr 1 do umowy w ramach programu Erasmus+ – skan dokumentu podpisanego przez studenta. SMM uzyskuje podpis Rektora.
Do dziekanatu student przekazuje:
 • Porozumienie w celu wymiany przedmiotów na nowy semestr – podpisane przez siebie i Koordynatora ECTS.

•    Student chce skrócić pobyt
Do Koordynatora ECTS na UEW student przekazuje:
 • Wiadomość mailową z rezygnacją – w kopii: osoba upoważniona z uczelni zagranicznej, Koordynator ECTS na UEW, pracownik SMM.
Do Sekcji Mobilności Międzynarodowej student przekazuje:
 • Wiadomość mailową z rezygnacją – w kopii: osoba upoważniona z uczelni zagranicznej, Koordynator ECTS na UEW, pracownik SMM.
 • Rezygnacja z wyjazdu w ramach programu Erasmus+ – skan podpisanego przez studenta dokumentu. SMM wpisuje informację o rezygnacji do USOS za pośrednictwem USOS-BWZ.
Do dziekanatu student przekazuje:
 • Informację o rezygnacji.

PO POWROCIE

Student wraca z wymiany Erasmus+
Do Koordynatora ECTS na UEW przekazuje:
 • Transcript of Records z uczelni zagranicznej (do podpisania).
 • Podanie o uznanie przedmiotów i ocen – podpis studenta (do podpisania).
 • Zaświadczenie o zaliczeniu wyjazdu (dwa egzemplarze do podpisania).
Do Sekcji Mobilności Międzynarodowej (budynek A, pokój 27) dostarcza:
 • Transcript of Records z uczelni zagranicznej – kopia podpisana przez Koordynatora ECTS z UEW.
 • Zaświadczenie o zaliczeniu wyjazdu – kopia podpisana przez Koordynatora ECTS z UEW.
 • Attendance Certificate – oryginał z pieczęcią i podpisem uczelni zagranicznej.
 • Ankieta po powrocie – do wypełnienia online, student otrzyma zaproszenie na maila.
 • Drugi test biegłości językowej – do wypełnienia online na platformie OLS, student otrzyma zaproszenie na maila.
Do dziekanatu student przekazuje:
 • Transcript of Records – oryginał wystawiony przez uczelnię zagraniczną (z pieczęcią i podpisem).
 • Zaświadczenie o zaliczeniu wyjazdu – dokument podpisany przez Koordynatora ECTS na UEW.
 • Podanie o uznanie przedmiotów i ocen – podpisane przez studenta i Koordynatora ECTS na UEW.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem